Платформа •Нови драматургии•, проект за комуникационни и рекламни материали
 


 

| 1 | проект за бланка
| 2 | проект за визитна картичка
| 3 | проект за плакат